۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبه

مهربان...

می گم : مهربان ، حال امروزت چطوره ؟
- مثل حال دیروز تو .
- مگه تو می دونی حال دیروز من چطور بود ؟
- آره دیگه ، مثل حال امروز من .
...

کی بود می گفت این مهربان شیرین عقله ؟؟؟ !!!!
ارسال یک نظر