۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

تربیت صحیح ....

بچه داشت خودش را می کشت و هلاک شده بود از گریه . 
مادر شیشه را داد پایین و پلیسِ وسط چهارراه را نشانش داد و گفت : آره ، آره ، بلندتر داد بزن . بیشتر گریه کن ، الان صدا می زنم آقای پلیس بیاد دستگیرت کنه و ببره زندان .
چشم های گشاد از تعجب مرا که دید ، لبخند ملیحانه ای تحویلم داد و سرش را چپ و راستی کرد و گازش را گرفت و رفت . 
اعداد سرخ تایمر چراغ راهنمایی و رانندگی  روی 07 ایستاده بود.
ارسال یک نظر