۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

امان از شهرت ...

با آب و تاب تمام تعریف می کند که پسربچه ای که در سریال دودکش و فیلم دهلیز بازی کرده در همسایگی شان زندگی می کند. دیروز رفته میوه فروشی خرید کند، بچه با مادرش آنجا بوده اند. پسرک هی این ور و آن ور می پریده و شیطنت می کرده. آخر سر هم می ایستد کنار جعبه ی نارنگی و شروع می کند به انگولک کردن نارنگی ها. میوه فروشه داد می زند : پسر نکن .
می گوید به میوه فروشه گفتم : حرکاتش درست مثل توی فیلم هایش است ، معلوم است که آن جا هم بازی نمی کند خود واقعی اش را به نمایش می گذارد. میوه فروش نگاهی با تعجّب به بچه می اندازد و می پرسد : مگه کیه؟
می خندد و می گوید: وقتی گفتم همونی یه که توی تلویزیون فیلم بازی کرده ، میوه فروش بی معطّلی گفت : دست بزن پسرم، دست بزن ، اشکالی ندارد!!!
ارسال یک نظر