۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

سلف سرویس ...

به آقای مسئول می گویم : شن و نمک از کجا بردارم؟
نیشش تا بناگوش باز می شود و اشاره می کند به دسته ی بیل فرورفته در مخلوط شن و نمک کپه شده در یک گوشه ی ستاد برف روبی.
می پرسم : خُب؟
می گوید : خُب، کیسه بیار و ببر دیگه.
من با تعجّب : من ؟ کیسه ؟ از کجا بیاورم؟ 
او با تحکّم : از خانه تان .
من !!!!!!!
او ؟؟؟؟؟؟
ارسال یک نظر