۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

آی حوا ....آی حوا

آی حوا
تو خندیدی
و
دل من لرزید .
.
باد طوفان کرد
و
اسم دیگر سیبی که از درخت افتاد عشقِ ممنوعه شد.

ارسال یک نظر