۱۳۹۲ دی ۲۱, شنبه

درد ....

آدم ها از بیماری و پیری نیست که می میرند از تنهاییه.
تنهایی این نیست که دور و برت کسی نباشد اتفاقا برعکس، تنهایی واقعی وقتی ست که اطرافت  پر است از آدم هایی که هیچ تو را نمی فهمند.

آدم ها از بیماری و پیری نیست که می میرند، از تنهایی هم نیست. از نافهمی دیگرانه.
ارسال یک نظر