۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

پس چرا ؟!؟

ما 
چه را باید می دیدیم که ندیدیم ! 
چه سخنی را باید می شنیدم که نشنیدیم ! 
چه چیزی را باید می فهمیدیم که نفهمیدیم ! 
کدام کتاب را باید می خواندیم که نخواندیم !
 از چه کسانی باید پرس و جو می کردیم که نکردیم !
از چه کسی باید فرمان می بردیم که نبردیم ! 
به دستور که باید گردن نمی نهادیم که نهادیم !
چه باوری باید می داشتیم که نداشتیم !
چه باوری نباید می داشتیم که داشتیم ! 
که را باید لایق احترام می دانستیم که ندانستیم ! 
احترام چه کسانی را نباید نگه می داشتیم که متأسفانه داشتیم ! 
چه اتفاقی باید می افتاد که نیفتاد !
چه اتفاقی نباید می افتاد که افتاد ! 
هرچه بود و هرچه شد ، نباید این طور می شد که شد !  چرا ؟؟؟؟؟
ارسال یک نظر