۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه

باشد که این گونه نباشد !!!!

ای جعبه که را گوهر مقصود توئی؟                 اسباب زیان و مایه ی سود تویی؟
هر منتظرالرئیسه را ای صندوق                      تا رای میان تست، معبود توئی !!                                              
                                                                          «آزادیخواه بزرگ ، فرخی یزدی»
ارسال یک نظر