۱۳۹۱ اسفند ۱۶, چهارشنبه

اون ها ......

- دیدی چاوزهم مرد؟
- همونی بود که هر جا می خواست بره با خیمه و شتر و زن و خَدَم و حَشَم می رفت؟
- نه بابا ، اون که قذافی بود. اون پارسال مرد.
- پس این یکی دیگه ست ؟
- آره ، یکی مثل اون.
- یکی مثل اون؟ یعنی اینم از اون ها بود؟؟ چه خوب !!!
.............
و فکر می کنم راستی چه خوب، که هر سال یکی از اون ها  کمتر می شود. خدا کند دیگر کسی جای اون ها را پر نکند.
ارسال یک نظر