۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

حل مشکلات اقتصادی با طعم کشک !!!

این دخترک هفت ساله اعجوبه ای ست برای خودش. از آن دختربچه ها که که اگر احمدی نژاد از وجودش باخبر بود، حتما دیروز در مصاحبه ی زنده ی تلویزیونی اش با خود می برد و با انگشت اشاره ، همانی که با آن بگم بگم گفته بود، نشانش می داد و می گفت : مشکل اقتصاد ایران و ارز و طلا که چیزی نیست، دختربچه ی هفت ساله ی ما هم می تواند توی دفتر حساب مدرسه اش آن را حل کند.
به پدربزرگش که یک تاکستان کوچک انگور دارد گفته: بابایی، شما به این آقایی که به این انگورها آب می دهد پول می دهی؟
و شنیده : بله دخترم .
پرسیده : به اون آقا که کود می دهد چطور؟ بله .
به اون یکی آقا که علف های هرز را می کند هم ؟ بله عزیزم .
بابایی، بهترنیست به جای این که این قدرالکی پول خرج کنید بروید چند کیلو انگور بخرید و بخورید؟
پدربزرگ می خندد ودرحالی که قند توی دلش آب شده می گوید: خوب است که توی این مملکت، خانم ها نمی توانند رئیس جمهور شوند، وگرنه سی سال بعد شاهد یک خانم احمدی نژاد دیگر بودیم.


پ ن 1: از مصاحبه ی زنده ی دیروز بیشترعطر و مزه ی کشک آمد زیر دندانم تا ..... .
پ ن 2: این کلمه ی زنده طوری مثل پتک می کوبد توی سرم تو گویی توی قبرستان مرده ی مدیریت و اقتصاد اکنون، تنها موجود زنده همین مصاحبه بود که حتی سوال ها و جواب هایش هم هزارباره دوره شده بود برای پرسیده شدن و شنیده شدن و جالب تر از همه پاسخ های بی منطق دادن هایش
ارسال یک نظر