۱۳۹۱ شهریور ۲۹, چهارشنبه

جنون گرانی ....می گویم : چه خبره ، چرا این قدر گرون ؟
می گوید : خانوم می دونی دلار امروز چند شده ؟
کیسه ی گلابی توی دستم را می گذارم روی میز و می گویم : من دو کیلو گلابی می خواهم . دلار به دردم نمی خورد.
با تعجب نگاهم می کند و پشت سرم غرولند می کند : دیوانه !
ارسال یک نظر