۱۳۹۱ شهریور ۶, دوشنبه

برای عبرت خلق !!!


عکس را نگاه می کند ومی گوید:مامان، این ماشین های تصادفی مچاله شده ی وحشتناک را دیدید می گذارند اول جاده ها و اتوبان ها جهت عبرت خلق و زیرش هم مثلا می نویسند:عاقبتِ سرعتِ غیرمجاز!"
می گویم : اوهوم.
عکس را نشانم می دهد و می گوید : ببینید ماشین های دانشمندان هسته ای ترور شده را هم گذاشته اند روی پایه ای مقابل سالن اجلاس، لابد برای هشدار به سران کشورها که عبرت بگیرند و به خاطرِ جان دانشمندان هسته ای شان هم که شده، هیچوقت نروند سمت انرژی هسته ای.
و بعد خیلی جدی می پرسد : فکرمی کنید زیرش می نویسند "عاقبت ماجراجویی هسته ای"  یا
اقتدار ملی ، امنیت پایدار" ؟؟؟؟

ارسال یک نظر