۱۳۹۱ اردیبهشت ۲, شنبه

این حجاب برتر !!!

می پرسد : آقا ، کیوی کیلویی چند ؟
فروشنده همانطور که سرش پایین است ، می گوید : 1600 تومان.
شروع می کند به ناله و نفرین . انصاف تان کجاست ؟ وجدان ندارید ؟ دین و ایمان تان کجا رفته ؟؟؟
از سر و وضعش پیداست چندان وضع مالی مناسبی ندارد و از آن دسته زن هایی است که با سیلی صورت زندگی شان را سرخ می کنند. گوشه ی چادر رنگ و رو رفته اش را به دندان می گیرد و راهش را کج می کند که برود.
فروشنده سر بلند می کند و بلند می گوید : آن انصاف و دین و ایمان را چادر تو و امثال تو برد.
سر تکان می دهم و متاسف می شوم از چادری که روزی نشان وقار بود وعفت و نجابت ، و حالا شده است نماینده دینی که جز دروغ و دغل و دزدی چیزی به خاطر مردم نمی آورد.
لحظه ای از خاطرم می گذرد لابد همسر این آقای دیپلمات پنجاه ساله هم چادر به سر دارد در آن مملکت لخت و پتی های رقاص ، و با خود فکر می کنم  این حجاب برتر، پوشاننده چه جرم ها و جنایت ها شده است این روزها. 
ارسال یک نظر