۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

انفجار فجر یا فقر؟!؟!؟

سی و سه سال از پیروزی آرمان ها می گذرد و همچنان زر و زور و تزویر واقعیت های زندگی ست .
گرانی بیداد می کند و لحظه ی موعود نزدیک تر می شود . 
دهه ی فجر امسال بیشتر به  انفجار فقر می ماند تا شکوفایی نور. 
عقربه های مرگ آبستن لحظه های بی بازگشتند. 
مولود تازه کی از راه خواهد رسید ؟ 
زمان به نفع چه کسی به پیش می تازد ؟ 
بی پاسخی جواب کدامین سوال می تواند باشد؟ 

ارسال یک نظر