۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

مامان هم ، مامان های قدیم .

"عروسک های مامان "

پرسیده : مادربزرگ ، شما بچه بودید ، کارتون تام و جری هم می دیدید؟
مادرم گفته : نه عزیزم ، اونوقت ها کارتون نبود.
پرسیده : پس تلویزیون چی نشون می داد؟
شنیده :عزیز دلم ، اون موقع ها تلویزیون هم نبود.
پرسیده : پس شما کوچولو بودید چکار می کردید؟
مادرم گفته : عروسک بازی ، خاله بازی ، مهمون بازی .
خندیده و گفته : خُب ، مامانِ من هم که بزرگه همین کارها رو می کنه. تازه بابا برای روز تولدش ، یک عروسک گنده تر هم براش خریده .
ارسال یک نظر