۱۳۹۰ مهر ۲۲, جمعه

ما دوباره .....من به چشم های بی قرار تو قول می دهم
ریشه های ما به آب
ساقه های ما به آفتاب می رسد
ما دوباره سبز می شویم.
ارسال یک نظر