۱۳۹۰ مهر ۱۸, دوشنبه

مارمولک های امروزی....ظاهرا یک بار مادربزرگش برایش تعریف کرده که آن قدیم ها، تلویزیون ها رنگی نبوده اند و همه چیز را سیاه و سفید نشان می داده اند.
یک ورق کاغذ داده دستم و می گوید : خاله برایم یکی از آن حیوانات بکش که آمده بوده آشپزخانه تان و وقتی چراغ را روشن کرده اید ، ترسیده و رفته زیر یخچال.
برای صدمین بار می پرسم : اسمش چی بود؟ و برای صدمین بار با خنده ی زیر زیرکی می گوید: خُب ، یادم رفته دیگه.
عکس مارمولک را که می کشم ، مداد رنگی هایش را می دهد دستم و می گوید : لطفا ، رنگش کنید.
می گویم : عزیزِ دلم ، مارمولک که رنگ ندارد. با مداد سیاه ، سایه می زنم .
بلند می خندد و می گوید : نه ، از مارمولک های زمان مامان جون که نمی خواهم بکشی ، از مارمولک های الان بکش. 
........................
پ ن : اصلا هم فکر بد نکنید ، من هیچ فیلمی به اسم مارمولک ندیده ام هرگز.
ارسال یک نظر