۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

کدام شهدا ؟؟؟؟

امروز سالگرد درگذشت پدرِهمسرم بود و چه زود گذشت یک سال که حتی اگر او نبود ، لحظه لحظه یادش با ما بود. 
ازدرب خروجی قطعات قدیمی بهشت زهرا می آییم بیرون تا برویم به سوی قطعات جدید آن سوی بزرگراه برای خواندن فاتحه ای برسرِ مزار عزیزی دیگر. اول جاده ، تابلو زده اند به شهر تاریخی و شهید پرور کهریزک خوش آمدید. هر چه فکر می کنم چیزی از سابقه ی تاریخی کهریزک نخوانده ام و نمی دانم ، اما در شهید پروربودنش ، شک ندارم .
یاد شهدایش هزاران هزار بار گرامی و خاطره شان عزیز و جای شان همواره سبز.
ارسال یک نظر