۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

آه .....با تردید پرسید : 
                    با آرزوهای کهنه ای
                                                که
                                                   نه برآورده میشوند
                                                                           نه فراموش
                                                                                         چه باید کرد؟؟؟؟

نگاه کرد و آرام ، بی آنکه بخواهد ، گفت : 
                                                           آه ه ه ه ه ه
ارسال یک نظر