۱۳۹۰ مرداد ۲۲, شنبه

رویش جوانه ها ..........

می گوید : به مدارس نامه داده اند که در سال تحصیلی جدید ، به هیچ عنوان نباید روپوش مدرسه ی بچه ها به رنگ سبز باشد. آن هم هیچ نوع سبزی، از کاهویی گرفته تا یشمی . کیف و کفش سبز هم نباید داشته باشند.
ضمنا خودکارهای سبزی را هم که استاندارد معمول تصحیح اوراق و بستن انتهای ورقه و ثبت نمره است جمع کرده اند و معلم ها، هرکدام با یک رنگ خودکار یا روان نویس ، ورقه ها را نمره داده اند.
می خندد ومی گوید : آنوقت هر کدام از بچه ها یک تکه نوار سبز بسته اند یا به سر زیپ کوله شان یا به انتهای بند کفش کتانی شان.
آهی می کشد و می گوید : شاید بشود سبزی اونیفورم مدرسه را دستوری حذف کرد، اما با جوانه های سبز دل هاشان چه خواهند کرد ؟ می دانی ، اگر برای ما دو سال پیش رنگ سبز فقط یک نماد بود ، اما برای آن ها بعد از دوسال این رنگ شده است یک عقیده ویک ایمان، شده است یک وسیله برای ابراز وجود و ابراز مخالفت و برای به رخ کشیده شدن .
شده است یک حس اعتراض .
ارسال یک نظر