۱۳۹۰ مرداد ۲۰, پنجشنبه

بیداری اسلامی ..........

شاید خیلی هم مهم نباشد که نام این کار گذاشته شود :  
غارت 
       چپاول 
             شورش  
                    گرسنگی 
                           طغیان علیه بی عدالتی 
                                        اعتراض به نادیده گرفته شدن
                                                       درخواست سهم بیشتراز امتیازات موجود
                                                                            خود را به رخ کشیدن و اثبات کردن
و 
            یا 
                  ..............

اما خیلی مهم است که بدانیم : 
                                    نام این کار هر چه باشد ، بیداری اسلامی نیست .
......................
پ ن : به نظر من، بعد از این، جوانان هر کجا که خواستند اعتراضی، شورشی، مخالفتی، طغیانی یا عصیانی به وضع موجودشان بکنند را یک تُک پا بفرستند اینجا، قول می دهم همه چیز امن و امان بشود پس از بازگشت آن ها به کشورشان.
ارسال یک نظر