۱۳۹۰ مرداد ۱۵, شنبه

راستی ، آب پاش هم رفت توی لیست لوازم ممنوعه .

می گویم : آقا، یک آب پاش بدهید.
همان طور که سرش پایین است ، اخمو می گوید : نداریم.
با تعجب آب پاش های پشت شیشه را نشانش می دهم و می گویم : پس این ها چیست؟
سر تکان می دهد وبا خنده می گوید : آهان، از این ها می خواهی؟
با شیطنت اشاره به لیوان های یک بار مصرف می کنم و می گویم : پَ... نَ..... پَ ، از این ها می خواهم.
می گوید : خانوم ، به خدا تقصیرما نیست، از وقتی آب بازی شده اقدام علیه امنیت ملی، آب پاش هم شده جزو لوازم ممنوعه ، البته نه این آب پاش ها، آن آب پاش ها واشاره می کند به تفنگ های آب پاشی که ریخته داخل یک کارتن وگوشه ی پستوی مغازه اش قایم کرده.
چشممان روشن که آب پاش تفنگی هم رفت جزو کالاهای پشت پرده و پستویی . خوش به حال سازندگانش که به زودی میلیاردر می شوند با این طرفدارانی که آب بازی در شهرهای مختلف پیدا کرده (+) و (+) و (+) و .......
                                                   فقط ، مواظب باشیم، چینی ها بویی نبرند از این نوع مبارزه.
ارسال یک نظر