۱۳۹۰ مرداد ۹, یکشنبه

رمضان ، سلطان ماه ها...

مجری به زبان ترکی می گوید : رمضان ،سلطان ماه هاست. و من لبخند برلبم می نشیند که آن ها هنوزهم بعد ازاین همه سال جمهوریت، سلطان برای شان اعتبار تاریخ است وهویت ملی. و افسوس خانه می کند در چشمانم ، وقتی یاد تاریخ خودمان می افتم و هویت ملی مان وتمام چیزهایی که داشتیم وحالا دیگر نداریم و یاد رمضانی که حتی اگر سلطان و پادشاه ِماه های مان نبود، عزیز بود و گرامی بود و حس مهربانی از نوازش دست های خدا بود برسرِتک تک ما.
نزدیک ده روز است که تمام شبکه های عربی وترکی رفته اند به پیشوازرمضان. از تبلیغ سی دی قرآن واذان ابراهیم تاتلیسیس تا پنیر و آش شُله ی آماده ی سر سفره ی افطار که پیروجوان نشسته اند دور آن در کنارهم ولذت می برند ازصدای اذانی که تا عرش می رسد ومی لرزاند هر چه دل است وطنین آن می نوازد نه پرده ی گوش را که تک تک سلول های وجود را.
آنوقت اینجا صدا وسیمای مان، تبلیغ خوفناک سریال "سقوط یک فرشته" می کند وحوزه علمیه مان ، صد تیم استهلال وده هواپیما و پنجاه تلسکوپ ودویست دوربین روانه می کند صد گوشه ی کشوربرای تبدیل شک به یقین وجالب این جاست که با وجود این همه خرج و مخارج وتدارک ، هنوزهم دریوم الشک گیرکرده ایم که البته ما همیشه گیر می کنیم وهرروزمان یوم الشک است که بالاخره آمدن ماه نو به یقین خواهد رسید یا رفتن ماه کهنه به اثبات ؟
تازه ، بزرگترین دغدغه ی امروزمان هم جز این نیست که بالاخره دردعوای میان دولت وحکومت، تکلیف ملت با کاهش ساعات کار ادارات ، چه خواهد شد ؟؟؟
رمضان تان مبارک 

ارسال یک نظر