۱۳۹۰ تیر ۱۵, چهارشنبه

نسل جسور صادق ....


در قسمت ورودی ساختمان شهدای رادیوی جام جم ، جلویش را گرفته اند که روی ناخن هایت برچسب داری، باید بکنی تا بتوانی داخل شوی.
همانطور که ایستاده و با حرص برچسب های گل و بلبل مشکی رنگ روی ناخن هایش را می کند ، خانم مسئول حراست با دلسوزی می گوید : آخر عزیز من ، تو که چادری هستی چرا از این ها چسبانده ای روی ناخن هایت .
گویی که توهینی بزرگ به او شده است ، با خشم می گوید : کی گفته من چادری ام . چون اینجا می آمدم به اجبار چادر سر کردم .
خانم مسئول متعجب از این جواب و شاید دلخور از این همه پررویی ، با عصبانیت می گوید : کار خوبی نکردی . این جا که بدون چادر هم راهت می دادند.مشکلی نبود.
در اعماق نگاه دخترک ، جز خشم ، دو چیز دیگر می درخشد : صداقت و جسارت.
ارسال یک نظر