۱۳۹۰ تیر ۱۲, یکشنبه

تقسیم عادلانه ....


 رفته اند برای ثبت نام کلاس اول .
اولیا مدرسه، بچه را برده اند یک اتاق دیگر برای تست های روانشناسی . خانم روانشناس گفته : اگر دو تا بستنی به تو بدهم که سه نفری با مامان و بابا  بخورید ، چطور قسمت  می کنی ؟
حق به جانب گفته : اول یکیش را خودم می خورم . بعد با مامانم صبر می کنیم شب که بابام از سر کار اومد ، دومی را سه تایی با هم می خوریم.
ارسال یک نظر