۱۳۹۰ تیر ۱, چهارشنبه

از منظر سوم ............

در بحث تاریخی حجاب، طی سی سال گذشته دو اتفاق بد از منظر دو گروه افتاده است . 
از نگاه گروهی اززنان ودختران امروز جامعه : ازاول هم مادران وخواهران ما نباید حجاب اجباری را می پذیرفتند وگردن خم می کردند زیربار زورِ پوشش اسلامی وچادر وچاقچور وروسری، تا کار به اینجاها نمی رسید که این ها این قدر پررو شوند که هرروز بخواهند یک ادا واطوار تازه دربیاورند برای ما وما هم مجبور شویم مثل اجداد خود، برای بدست آوردن حقوق مسلم مان در انتخاب لباس وپوشش بجنگیم و تلفات بدهیم . 
از نگاه گروهی ازبرادران مسئول : ازاول هم نباید مسئولین وقت کوتاه می آمدند ودرتعیین نوع حجاب تعلل می کردند وشل می گرفتند، باید قاطع ومحکم، یک کلام می گفتند چادروخلاص ، تا کار به اینحاها نمی رسید که این ها این قدر پررو شوند که هرروز بخواهند یک ادا و اطوار تازه دربیاورند برای ما وما هم مجبور شویم که هی پای مسئله ناموس وغیرت وامنیت را بکشیم وسط و پاسخگو باشیم جهت تنویر اذهان عمومی. 
از نگاه یک ناظر خارجی بیطرف : این روزها، چقدرمردم ایران پررو شده اند و ادا اطواری !!!!
ارسال یک نظر