۱۳۹۰ خرداد ۲۹, یکشنبه

آخر ِ دمکراسی .....

دو سال پیش دعوا سرِ رئیس جمهور بود.
یک سال پیش دعوا سرِ معاون اول بود و رئیس دفترِ رئیس جمهور.
دو ماه پیش دعوا سرِ وزیر بود.
امروز دعوا سرِ معاون وزیر است .(+)
همینطور پیش برود، به امید خدا، تا دو سال دیگر، دعوا سر نگهبانِ سردرِ ورودی وزارتخانه ها خواهد بود.
واقعا، چه مملکت گل و بلبلی داریم ما.
ارسال یک نظر