۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

آیا ، پایان ِ پایان نامه ها ........

آقای حامد کلاهداری، کلاهت را بگذار بالاتر و دوباره از امروز دست به کار نوشتن یک سناریو تازه باش .
آقای حامد کلاهداری، مگر تو چه کم از استاد اعظمَت مسعود ده نمکی داری که او اخراجی های یک و دو و سه را بسازد و تو بمانی اندر خم همان پایان نامه ی اول .
آقای حامد کلاهداری، بشتاب که غفلت مایه ی پشیمانی ست. بشتاب وفیلمنامه ی پایان نامه ی دو را براساس داستانِ دروغین مرض قند ودیابت وکلسترول وچربی خون وهوای گرم وایست قلبی هاله ی سحابی به نگارش درآور. که اگر پایان نامه ی یک تو بر اساسِ داستان جعلی ندا آقاسلطان چندان چنگی به دل خلق الله  نزد وفروشش مایه ی بسی شرمساری گشت در بین اهالی حزب الله، لااقل آش پایان نامه ی دو را با سیر داغ و پیاز داغ و نعناع داغ بیشتر به کام برادران ارزشی گوارا کن و بگذار لذت ببرند از نمایش جنایاتشان بر روی پرده ی نقره ای، که ثبت این لحظات بی شرمانه ی تاریخ حتی با رنگ و لعاب دروغ هم عبرتی می شود برای آیندگان تا بدانند و بفهمند که، روزی روزگاری ایران ما در چه التهاب جنایاتی تبدار بوده و چه بر سرش آورده اند آنان که ادعای مسلمانی شان گوش فلک را پر کرده و توهم دشمن شان دل هر دوست را لرزانده برای هزار دشمن بهتر از دوست.
آقای حامد کلاهداری، بنویس و بساز تصویر دومین جنایت عریان را از مستندات دروغین 20:30 و سایت های خبری ارزشی و خبرنامه های فرمایشی، باشد که پایان نامه ی دو پایانی ابدی باشد برهر پایان نامه ای که با خون زنان آزاده ی این دیار نگاشته می شود و با حق دریغ شده از حلقوم مردمان محنت کشیده ی این مرز و بوم به تصویر در می آید.
آقای حامد کلاهداری، قلم خون بزن و رنگ دروغ بپاش دیگر بار،باشد که دیگر هیچ پایان تلخی نباشد هیچ نامه ای را. باشد که کار تو به پایان نامه ی سه نرسد هرگزو هیچ گاه .
.......................
پ ن:حامد کلاهداری نویسنده وکارگردان مزدورفیلم سفارشی دولتی پایان نامه است که داستان شهادت ندا آقاسلطان را به بی شرمانه ترین شکل ممکن تحریف و به تصویر درآورده است.
ارسال یک نظر