۱۳۹۰ خرداد ۲, دوشنبه

روز زن مبارک باد یعنی .......

روز زن مبارک باد یعنی ، نسرین ستوده دست نیمایش را بگیرد و برود خانه .
روز زن مبارک باد یعنی ، مادرتوکلی آغوش بگشاید و مجیدش را به سینه بفشارد و عطرش را به جان نوشد جرعه جرعه . 
روز زن مبارک باد یعنی، خانم آقاسلطان آخرین نگاه ندایش را مهربانانه بپاشد درنگاه تمام دخترکان این مرزوبوم که ایستاده سرود آزادی سرداده اند به احترام او و مادرش در میدان آزادی .
روز زن مبارک باد یعنی، پروین خانوم فهیمی به نظاره بنشیند خیل زندانیان سیاسی آزاد شده را به خون بهای سهرابش.
روز زن مبارک باد یعنی ،شبنم مددزاده و مهدیه گلرو و بهاره هدایت و عاطفه نبوی و بی شماردخترکان نازنین این مام، سبد سبد گل نثارشان شود در آستانه ی درِ زندان . 
روز زن مبارک باد یعنی، دایه سلطان بخواند لالایی هایش را برای تمامی پسرکان این مرزوبوم به یاد فرزادش. 
روز زن مبارک باد یعنی،شیرین بانوعبادی ومهرانگیزخاتون کار فرود آیند از پلکان پرواز پیروزی در قلب تهران شاد.  
روز زن مبارک باد یعنی،هزاران هزارزنان ودخترکان آزاده ی ایران دست در دست هم ترانه خوان وهلهله برلب.
روز زن مبارک باد یعنی ، یک روسری با گل های سرخ،یک کیف دست دوز گلیم باف،یک جفت چشم درشت بینا، یک دست مهربان دردست یار، یک هوای استنشاق درخیابان آزادی، یک گام مستحکم در راه جمهوری، یک کوکب تابان درکوچه ی اختر. یعنی یک مادر ، یک زن ، یک همراه ، یک رهنورد ، یک زهرا.
روز زن مبارک باد یعنی ، سیمین بانو، فخرالسادات ، فاطمه، زهره، سکینه ، ترانه، آزاده ، ........ یعنی من ، یعنی تو ، یعنی ما.
روز زن مبارک باد یعنی، قدم هایت بر چشم ای سرو ایستاده ، سایه ات بر سر ای سرو آزاده .
روز زن مبارک باد یعنی یک هوای پاک پاک پاک .................
ارسال یک نظر