۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعه

کمک ............................

اصلاح طلبان واقعی ، خواهش می کنیم کمک مان کنید . اصلاح طلبان واقعی ، خواهش می کنیم تنهایمان  مگذارید . دیدید چطور روز 23 تا 30 خرداد تنهایتان نگذاشتیم. دیدید چطور روز 30 خرداد با باتوم ها و چوب ها و ماشین های آب پاش مان  که شما را میهمان یک دوش داغ داغ می کرد تنهایتان نگذاشتیم . دیدید چطور با تفنگ ها و گلوله های مان تن های سردتان را داغ کردیم تا از سرما نلرزید و خوش باشید . دیدید چطور در کهریزک ها ی داغ با شرم سرد پذیرایتان شدیم تا اذیت نشوید. دیدید چطور دوستان و یاران تان را همواره  در اوین ها و رجایی شهرها و قزلحصارها میزبان شدیم تا خستگی مبارزه از تن شان به در کنیم . دیدید چطور نزدیک صد روز از رهبران تان مثل یک میهمان درهتل آپارتمان هایشان پذیرایی کردیم تا خدایی ناکرده آب  در دلشان تکان نخورد و از مرگ عزیزانشان محزون نگردند.  دیدید . دیدید .
اصلاح طلبان واقعی لطفا کمک مان کنید. لطفا .............................................(+)
ارسال یک نظر