۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۲, دوشنبه

بن لادینیسم !

 روی شیشه عقب پراید سفید رنگش با خط خوش و درشتی نوشته است : کاش مرا جای تو می زدند یا زهرا
می پرسم: چرا اصلا باید کسی را می زدند که تو باشی یا کس دیگر؟می پرسم: این خشونت از کجا می آید؟
می پرسم : آیا ، آن زمان هم کسی به نام بن لادن وجود داشته است ؟ می پرسم : آیا بن لادن آن ها هم معلول خیلی علل بوده است ؟ می پرسم :  آیا بن لادن آن دوره هم ، در کشتزار خشونت ، به زدن و کشتن رسیده بوده است ؟ می پرسم : آیا با مرگ بن لادن آن روزها و با مرگ بن لادن این روزها، ریشه ی آن زدن ها و میراندن ها هم خواهد خشکید یا همواره نمادها هستند که می روند و اندیشه ها هستند که می مانند؟
می گوید : کاش مرا جای همه ی آن ها که در طول تاریخ قربانی خشونت شده اند ، قربانی می کردند. قربان آن ها بروم ، آن ها را نه .
نمی دانم چرا هر چه من می گویم ، باز هم برمی گردد سر خانه ی اولش .
ارسال یک نظر