۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

احمدی نژاد باید خوب دانسته باشد .....

علت قهر احمدی نژاد هرچه بوده وهرچه باشد وعلت آشتی اش هر چه بوده و هرچه هست ، آنقدرها هم نمی تواند مهم باشد . 
آیا به نتایج مطلوب و خواسته هایش رسیده است یا نه و آیا توانسته است زهر چشمی که احتمالا نقشه اش را چیده بوده بگیرد یا نه، هم ، چندان مهم نیست .
آیا عکس العمل طرفدارانش راضی اش کرده است یا نه و آیا از اینکه ده روز تمام توانسته است غایب مطرح رسانه ها گردد و این مطرح بودن خوشایندش بوده است یا نه ، هم خیلی نمی تواند مهم باشد .
آیا در این مدت دشمنانش را خوب از دوستانش تشخیص داده است یا نه و آیا قدر و قیمت ادا و اطوارش دستش آمده است و خریداران نازش را محک زده است یا نه ، باز هم چندان مهم نیست.
نه اینکه این ها مهم نباشند ، اما هیچکدام نباید به اندازه ی این تجربه ی تلخ برایش پند آموز باشد،که حتی اگر در مقابل رهبری که در این دو سال، آماج اصلی اعتراضات جنبش سبزی ها واقع شده است، نیز بایستد، نمی تواند محبوبیتی از جانب آن ها کسب کند و حتی یک رای از رای های ساختگی سیزده میلیونی میر حسین موسوی را به قول خودی ها و یک رای از رای های واقعی بیست و چهار میلیونی میر حسین موسوی را به قول جنبش سبزی ها ، در انتخابات آینده به خود و اعوان و انصارش اختصاص دهد .
این نتیجه هر چند به کام احمدی نژاد تلخ باشد اما به کام ملت سبز بسیار شیرین است که دیگر فریب این بازی ها را نمی خورد و این بار در انتخاب بد از بدتر، دل در گرو همان خوبی که بعد از انتخابات تازه فهمید چقدر بهتر بوده است ، می بندد و هیچ تردیدی به دل راه نمی دهد در انتخاب راهش .
ارسال یک نظر