۱۳۹۰ اردیبهشت ۵, دوشنبه

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید, ...... دیگران هم بکنند آن چه مسیحا میکرد

 وبلاگ پیرفرزانه در بلاگفا روز 26 فروردین یک ساله شد.
وبلاگ پیر فرزانه در بلاگر روز20 آبان یک ساله می شود.
وبلاگ پیر فرزانه (2) در بلاگر روز17 دی یک ساله می شود.
وبلاگ پیر فرزانه در محاق ، نمی دانم چه روزی یک ساله خواهد شد.
با خود می گویم: من چه مادر بدی هستم که تولد یک سالگی فرزندم را یادم رفته است. و با خود می گویم : برای بچه ای که دیگر نیست که تولد نمی گیرند. بلاگفا بعد از کشتنش ، جنازه اش را هم سوزاند و خاکسترش را هم برباد داد.
باز خدا پدر بلاگر را بیامرزد که اجازه می دهد طفلکت گوشه ای دور از نظرها بزرگ شود و قد بکشد و مانند موسی که از بیم فرعون بر آب نهاده شد و ناشناخته ماند تا روز موعود و یا مانند فریدون که در مرغزار و کوهستان پنهان گشت تا به وقتش ریشه ی هر چه ضحاک است را بخشکاند ، جوان شود و شاید کاری بکند کارستان .
اولین پست وبلاگ ، تفالی از حافظ بود :
بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم                 شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد 
هنوز هم بعد از سه بار رفتن و بازآمدن ، بوی بهبود را می شنوم و به آمدن شادی ایمان دارم . هنوز هم ....
ارسال یک نظر