۱۳۹۳ آذر ۲۳, یکشنبه

بلندگو .....

پرسید : آقا نون دونه ای چند شده ؟ 
پاسخ را که شنید فحش را کشید از بالا تا پایین همه چیز و همه کس .
چند تایی لب گزیدند و از کنارش به آرامی گذشتند و زمزمه کردند : ولش کنید، مردک دیوانه ست .
دیوانه نبود ، فقط آنچه آن ها در خلوت هاشان به نجوا می گفتند او بلند می گفت. 
ارسال یک نظر