۱۳۹۳ آذر ۷, جمعه

بر دریچه ی قلبم نوشتم : ورود ممنوع . عشق آمد و گفت : بیسوادم !

و عشق هیچ در بسته ای برنمی تابد
و عشق تاب انتظار پشت هیچ دیواری ندارد
و عشق ......
ارسال یک نظر