۱۳۹۳ خرداد ۶, سه‌شنبه

کودک درون..........

با آن وزن بالای هشتادش می نشیند روی تاب بچه ها و شروع می کند به بالا پایین رفتن.
می گویم : مواظب باش ، پاره می شود و می افتی ها.
همانطور که آن بالاهاست داد می زند: نترس، باید کودک درون را رها کرد. می فهمی، کودک درون را.
...
ظاهرا کودک درونش بیشتر از این که دلش تاب خواسته باشد، فریاد می خواسته !!!
ارسال یک نظر