۱۳۹۲ دی ۱۴, شنبه

هوو.....ها..............

این مطلب در صفحه 6 مجله اطلاعات هفتگی 12 فروردین سال 1356شمسی (2536 شاهنشاهی) به چاپ رسیده است. یعنی 36 سال قبل ، و 18 سال قبل تر از آن می شود 54 سال پیش تر از حالا.
علامت های سوال چون دانه های زنجیری به صف می شوند در ذهنم :
- آیا این آمار هنوز هم در کتابچه ی مرکز آمار ایران اعلام می شود؟
- اگر بلی ، عدد واقعی آن چه می تواند باشد؟
- اصلا شمارشی دارد؟
- و اگر دارد چقدر می تواند دقیق و درست باشد؟
- و آیا کمتر از آن سال هاست یا بیشتر؟
- و آیا این روزها آمار تعداد مردانی که در کنار همسر نازنین شان چندین دوست دختر گرام نیز دارند در این اعداد مستتر است، یا جز در دل محبوب نازنین جایی ثبت نمی شود؟
- ودرنهایت آیا صیغه ی مکرمه هم جایی در دل این اعداد داشته وهوو به حساب می آمده ومی آید یا نه؟
علامت های سوالی که نه برای امروز که در طول تمامی تاریخ زنانگی بشریت نقش شان از ذهن هیچ زنی پاک نشده و نمی شود و نخواهد شد.
ارسال یک نظر