۱۳۹۲ شهریور ۲۰, چهارشنبه

آلما ...


آق آلما ، گوزل آلما
باغلاری گزر آلما ،
چیرکین آل اصیل اولسون
بد اصیل گوزل آلما.
پدربزرگ ، هر وقت ، ما دخترک ها را یک جا جمع می دید این شعر را برای مان می خواند و قاه قاه می خندید، و هشدارمان می داد که مواظب باشیم این میوه فروش سرِکوچه که سیب هایش را با شعر می فروشد آدم خیلی هیزی ست.
بعد از آن روزی که مادربزرگ از دستش عصبانی شد و از دهانش پرید که او قبل از این که قزاق شود و به آرتش رضاخان بپیوندد شاگرد میوه فروش بوده است، دیگرهیچوقت نه این شعر را خواند و نه قاه قاه خندید.


* آلما در زبان ترکی دو معنی سیب و نگیر دارد. که در واقع این شعر مصداق تعریف از سیب و طعنه به یار سپید روی زیبا و سرکش است.
ارسال یک نظر