۱۳۹۲ مرداد ۱۷, پنجشنبه

روزت مبارک مصلوب ابدی ...

روزی که به خبرها سنجاق شدی هیچ یادت به مسیح نبود که چون تو پیام او هم صلح بود و مهربانی ، و هیچ  گمانت نبود که زمانی نه چندان دور باز مصلوب خواهی شد بر صلیب تنگ نظری های قدرتمندان.
روزت مبارک  ای همیشه  مصلوب.

پ ن : کارتون از هادی حیدری 
ارسال یک نظر