۱۳۹۲ مرداد ۱۲, شنبه

دودکش.....

- بزن کانال یک ببینیم امشب دودکش داره یا نه؟
- بعله ، بیا، باز داره لُغُز می خونه و قُپی میاد. ظاهرا بدجوری تو آمپاس گیر کرده، هی داره از خودش قُمپز در می کنه. طبق معمول با اون عقبه ای هم که داره وِرد بَلَدَم بَلَدَم اش گوش فَلک رو کر کرده . فکر کنم امشب از همیشه دیدنی تر باشه.
- بی مزّه ، این که احمدی نژاده !
- اِن قُلت نیا، مگه دودکش نخواستی، بهتر از این کسی را سراغ  داری که گرد و خاک به پا کنه و دود بده هوا ؟؟؟
ارسال یک نظر