۱۳۹۲ خرداد ۱۱, شنبه

بزرگ مردان کوچک !!!!....

حقارت اگر چه طعم تلخی دارد ، اما نه رنگ دارد و نه بو . 
حقارت اگر چه درد فراوان دارد ، اما نه زخم دارد و نه خون.
برای همین هم، حقیر وقتی تلخی درد را می چشد که دیگر کار از کار گذشته باشد، و وقتی رنگ زخم را می بیند که خون و چرک تمام وجودش را آکنده باشد .
حقیر شاید از درد و زخم و چرک نمیرد، اما هر روز هزاران بار از تحقیرِحقارت خواهد مرد. هزاران بار.
 .
چه خوش گفت آن میر روشن بین که : 
… "..... مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله‌ آنها این است که به یک ملت بــزرگ بزرگی فروخته می‌‌شود. آن چیزی که مــردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وا می‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه بـــــــــــــــــــزرگـــــــــی آنان انکار می‌شود ."

" فرازهایی از بیانیه شانزدهم "
ارسال یک نظر