۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

ضد انقلاب ها ....

غُرغُرکنان سوار اتوبوس می شود و می ایستد کنار او در قسمت برادران و شروع می کند به بلند بلند جرف زدن.
می بینی چقدر ضد انقلاب زیاد شده؟
با تعجب نگاهش می کند و می پرسد : چطور؟
شایعه کرده اند که دولت 14 فروردین را تعطیل کرده. این ها همه توطئه هست می خواهند دولت را به کم کاری متهم کنند.
ساکت نگاهش می کند. 
نیست ؟ شما هم که از خودمونی، می گی نیست؟ و اشاره به ته ریش او می کند.
می گوید : من که چیزی نگفتم. 
خب ، سکوت علامت رضاست دیگه ، مگه از قدیم نگفتن؟
!!!!!
به امید خدا، امسال اتفاقا سال پرکاری هم هست. قرار است همونطور که امام گفت آمریکا از صحنه ی روزگار پاک بشه. شنیدی که کره شمالی گفته آمریکا را نابود می کنه.
!!!!
اتوبوس که به ایستگاه می رسد، می خندد و رو به مرد می گوید : یادت نره بهش بگی با پاک کن معمولی پاک نمی شه ، جوهر پاک کن لازمه.
و پیاده می شود.
مرد هاج وواج نگاه می کند وهمان طور که دارد از زیاد شدن ضد انقلاب می نالد ، داد می زند بر پدرِ پدرسوخته ت .....
ارسال یک نظر