۱۳۹۱ خرداد ۲۸, یکشنبه

چرا بچه ها آلزایمر نمی گیرند؟


دو سه ماه پیش ، برای لحظه ای عکس مانکنی را دیده روی صفحه ی لب تاپ پدرش ، که سریع کادرش بسته شده و لب تاب خاموش .
پرسیده : پدر ، می شود آن عکس را دوباره بیاورید من هم ببینم.
پدر ناصحانه گفته : دخترم ، تماشای بعضی چیزها برای بچه ها مناسب نیست.
هیچ نگفته و موضوع تقریبا از طرف خانواده به بوته ی فراموشی سپرده شده بوده که دیروز پدرش توبیخش کرده بخاطر شیطنت هایش ، رو به پدر گفته : می خواهید من هم از شیطنت های شما به همه بگویم  و آبروی تان را ببرم؟
پدرش طلبکارانه پرسیده : کدام شیطنت؟
سر تکان داده و گفته : همان عکس های بد که توی لب تاپ تان دارید.
خنده ای عصبی می کند و از دوستم می پرسد : خانم دکتر، چرا بچه ها آلزایمر نمی گیرند؟
ارسال یک نظر