۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

22 خرداد

بعضی روزها توصیف ندارند. تعریف در دل شان است . تاریخ نیست که به این روزها معنی می دهد ، روز است که به تاریخ معنا می بخشد. حس آغاز دارند و حس طلوع ، مثل تولد کودک می مانند. حس مادرانه به آدم می دهند . روز زادن هستند و زاده شدن. 
شروعی هستند که گویی هیچگاه پایانی ندارند و هیچوقت تمام نمی شوند و نخواهند شد. 
این روزها نام شان معنی است و ذات شان معانی .
22 خرداد چنین روزی است . یادش همواره جاویدان و نامش همواره سبز.
ارسال یک نظر