۱۳۹۰ دی ۱۱, یکشنبه

جواب دندان شکن .....


آن قدر شیطنت کرده که پدرش دادش درآمده و گفته: می آیم پیش مدیرتان ومی گویم سرِ صف به همه ی بچه ها اعلام کنند چه بچه ی بی ادبی هستی و آبرویت برود.
خندیده و گفته : باشه ، بیایید. اما آبروی خودتان بیشتر می رود ، می گویند ببین چه پدر و مادری دارد که نتوانسته اند یک بچه ی هفت ساله را درست تربیت کنند.
ارسال یک نظر