۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

روزگار بدی برای زنهاست نازنین ...


نوشته است :
ریشو می بینی، می ترسی .
پیراهن روی شلوارمی بینی، می ترسی .
می نویسم :
چادری می بینی ، می ترسی .
پلیس می بینی، بی آن که بخواهی دستت می رود روی سرت و روسری را می کشی جلو و می ترسی .
ماشین گشت ارشاد می بینی، با این که هیچ مشکلی نداری اما میدان را دور می زنی و راهت را دور می کنی که رودروی شان نشوی و می ترسی .
می نویسد :
ماشین مدل بالا از کنارت رد می شود ، می ترسی .
ماشین قراضه رد می شود ، می ترسی .
موتوری از کنارت ویراژ می دهد ، می ترسی .
پیرمرد نشسته زیرسایه ی درخت کنار خیابان با عینک ته استکانیش، سر تا پایت را برانداز می کند ، می ترسی .
سوار تاکسی می شوی ، می ترسی . سوار شخصی می شوی ، می ترسی .
مانتوی روشن می پوشی، از نگاه زنان و مردانی که رد لباسِ زیرمانتویت را دنبال می کنند ، می ترسی .
عینک آفتابی می زنی ، از نگاه هایی که دنبال چشمهای آن زیر هستند ، می ترسی .
می نویسم :
با دوستانت می روی کافی شاپ ، از کلام هیز گارسون واز پستویی که آن پشت است ، می ترسی .
با همکلاسی هایت می روی پارک، از مردهای معتاد و زنان معلوم الحال ، می ترسی .
می نویسد :
از پدری که دست پسر کوچکش رو گرفته و از کنارت رد می شود و متلک بارت می کند و به پسرش نگاه می کند و می خندد، از هردوشان ، می ترسی .
می نویسم :
از زوج جوانی که از مقابل می آیند و تو را به هم نشان می دهند و وقیحانه می خندند ، می ترسی .
از زنی که از کنارت رد می شود و آه و واویلا می کند از پررویی و وقاحت دخترکان بزک کرده ی امروزی، می ترسی .
می نویسد :
از مردهایی که آوازه غیرت و ادعای ناموس پرستی شان دنیا را کر کرده ، اما چند نفره به یک زن بیگناه حمله می کنند ، می ترسی .
می نویسیم :
از نگاه آدم ها در پمپ بنزین، ترافیک، پشت چراغ قرمز، کوچه ، خیابان ، اداره ، پارک ، و... و.... و.... می ترسیم .
می نویسِم :
ترس ...... ترس ...... ترس ........
این ترس لعنتی ، کابوس های روزانه و شبانه من و توست که فقط می خواهیم مثل دیگران و در کنار دیگران در این جامعه زندگی کنیم.
می نویسیم :
اصلا فکر نکنید که قوي ترين آدم جهان آن کسی است که وزنه ی دويست و پنجاه کيلویی را يک ضرب بلند می کند و می برد بالای سرش .
قويترين آدم جهان ، یک زن ايرانیست که با وجود تجاوز فردی و گروهی و اسيد پاشی و گشت ارشاد و مزاحم هاى خيابونی و زورگيری و قتل و طعنه از هم جنس و توهین از غیرهم جنس وهزار خطر ديگر، هنوز هم  در اين مملکت درس مي خواند، ورزش مي کند، رانندگى مي کند، کار مي کند،عاشق مي شود، اعتماد مي کند ،     مادر مي شود و به بچه اش ياد ميدهد که ، آدم  باشد.
می نویسیم :
آدم ؟؟؟؟؟؟؟ آدم !!!!!!!!! آدم ..............


ارسال یک نظر