۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

آیا ، یک اشارت ز جهان گذرا ، ما را بس ؟؟؟


می پرسد : گور به گور شدن یعنی چی ؟
می گویم : یعنی زنده ات از تونل فاضلاب در بیاید و مرده ات را چال کنند در یک گور ناشناس در دل صحرا (+).
به مسخره می گوید : این که یعنی  تونل به گور شدن .
سرتکان می دهم و متاسف می گویم : نه ، این یعنی آیینه ی عبرت .
ارسال یک نظر