۱۳۹۰ تیر ۲۲, چهارشنبه

یک سوزن به خود .........

می گوید : پدر ، پلیس مامان را جریمه کرد.
با تعجب می پرسد : جریمه شدی ؟ 
با سر تائید می کنم . 
می گوید : پدر، پلیس گفت که وارد محدوده ی طرح زوج و فرد شده اید و گواهینامه مامان را گرفت و اطلاعات آن را وارد دستگاهش  کرد و بعد مثل وقتی که با کارت توی شهروند خرید می کنیم ، یک کاغذ پرینت جریمه داد دست مامان . مامان هم هیچی نگفت و فقط تماشایش کرد. تازه وقتی قبض را گرفت ، از آقای پلیس تشکرهم  کرد.
با تعجب نگاهم می کند و می گوید : تشکر کردی ؟ یعنی چی ؟
با خنده نگاهش می کنم و می گویم : یعنی تمرین قانون مداری .
ارسال یک نظر