۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه

دنیای این روزای ما....


به شانه ام زده ای
که تنهایی ام را تکانده باشی !
به چه دلخوش کرده ای ؟!
تکاندن برف از شانه های آدم برفی ؟!

" گروس عبدالملکیان
ارسال یک نظر